5555555


Симетрала на отсечка

Набљудувај што се случува

Ова е Java Applet креирано со користење на Геогебра од www.geogebra.org - изгледа немате инсталирано Java, ве молиме одете на www.java.com

Снежана Златковска, Created with GeoGebra