Секоја од равенките во системот пратставува права .Правата е множество точки.Решение на системот е пресечната точка на тие прави т.е.нејзините координати.Со лизгачите можеш да ја запишеш која сакаш права и потоа аплетот ти го дава решението на системот.


Назад